Weddingplanner Houvast

Privacyverklaring

Wij plannen jullie perfecte dag!

PRIVACYVERKLARING WEDDINGPLANNER HOUVAST

Uw privacy is belangrijk voor Weddingplanner Houvast. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

Privacyverklaring Weddingplanner Houvast

www.weddingplannerhouvast.nl is een website van Weddingplanner Houvast

 1. Algemeen

Via onze werkzaamheden en deze website verkrijgen wij Weddingplanner Houvast persoonsgegevens van u, al dan niet omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij hechten belang aan de bescherming van deze persoonsgegevens, alsmede aan de bescherming van uw privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens en handelen alsmede verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en –regelingen. Dit houdt onder andere het volgende in: 

 • wij vermelden duidelijk welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en op welke gronden wij tot verwerking gerechtigd zijn;
 • wij informeren u over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, over of wij uw persoonsgegevens met derden delen, over hoe uw gegevens zijn beveiligd, over uw rechten als betrokkene, en over hoe u contact met ons kan opnemen.
 • wij beperken de (verzameling) verwerkte persoonsgegevens tot alleen die gegevens die echt noodzakelijk zijn;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en -in voorkomend geval- eisen dat ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

U bent niet verplicht persoonsgegevens met ons te delen. Het niet delen van uw persoonsgegevens kan er evenwel in resulteren dat wij u minder goed of niet van dienst kunnen zijn.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en om onze website te optimaliseren verwerken wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • Naam (inclusief initialen), titel(s), geslacht, geboortedatum;
 • Contactinformatie: e-mailadres, adres (zakelijk en/of privé), telefoonnummer(s);
 • Bedrijf/organisatie, inclusief uw functie;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot sollicitaties, zoals NAW, geboortedatum, telefoonnummer(s), nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke informatie die u zelf in uw sollicitatie verstrekt;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot aanwezigheid bij door Weddingplanner Houvast georganiseerde meetings of evenementen;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt door uw informatie op onze website in te vullen en/of een profiel aan te maken op onze website;
 • Enige andere persoonsgegevens of informatie die u ons verstrekt of die we verkrijgen in verband met de onder 3. genoemde doeleinden en gronden;

Wij verzamelen deze informatie en gegevens bijvoorbeeld als u een overeenkomst met ons aangaat, wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt, doordat u gegevens invult op de website, doordat u ons uw visitekaartje verstrekt of doordat u een sollicitatie instuurt. Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen via externe bronnen, zoals door u ingeschakelde partijen, de Kamer van Koophandel, het Kadaster of publiekelijk toegankelijke bronnen.

 1. Doeleinden en gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij uitsluitend voor de doeleinden die zijn beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij op voorhand van u expliciete toestemming hebben verkregen voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden. 

De doeleinden van gegevensverwerking zijn: 

 • Verrichting van onze werkzaamheden: om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten (zijnde het leveren van onze diensten en/of het (ver)kopen en leveren van onze producten), is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. De werkzaamheden die wij verrichten zijn alle werkzaamheden die u in redelijkheid van Weddingplanner Houvast mag verwachten. 
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: zoals verplichtingen op grond van belastingwetgeving. 
 1. Marketing en ondernemingsactiviteiten: het versturen van bijvoorbeeld nieuwsupdates, uitnodigingen voor evenementen en andere communicatie die wellicht interessant voor u kan zijn (zoals het informeren over wijzigingen in onze dienstverlening).  
 2. Sollicitatieprocedures: verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor het doorlopen van onze sollicitatieprocedures en/of betrokkenheid bij overige recruitment-activiteiten;
 3. Website: Het analyseren en faciliteren van het gebruik van onze website. Middels de geanalyseerde gegevens kunnen we de website nóg beter maken en ook beter afstemmen op onze doelgroepen en marketing.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende gronden:

 • Verwerking omdat zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst;
 • Verwerking omdat zulks noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen;
 • Verwerking omdat zulks noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Verwerking op grond van uw toestemming (indien uw toestemming is vereist). 

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens van u. 

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor zover in deze Privacyverklaring niet anders vermeld, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik overeenkomstig de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt en om in overeenstemming te handelen met toepasselijke wet- en regelgeving.

Met betrekking tot sollicitaties: uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien wij uw toestemming hebben gekregen om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zullen we uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar na het verkrijgen van uw toestemming bewaren.

 1. Uw persoonsgegevens en derden

Weddingplanner Houvast maakt alleen gebruik van derden bij de verwerking van persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is ter uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Daarbij nemen wij alsdan altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde, in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden, worden gebruikt. De derden die wij inschakelen dienen uiteraard volledig te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en zijn overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken en deze partij kwalificeert als verwerker onder de AVG, zal Weddingplanner Houvast altijd een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG sluiten met de betreffende partij. Wij geven een derde partij nooit toestemming om uw gegevens met anderen te delen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en overige activiteiten maken wij onder andere gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen (de navolgende lijst is niet uitputtend):

 • Derden relevant in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden, zoals ondernemers;
 • Derden met wie wij in aanraking komen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals toezichthoudende autoriteiten en de Belastingdienst; 
 • Derden die helpen onze website te verbeteren (partners voor social media, adverteren en analyse);
 • Andere derden benodigd in het kader van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-providers, communicatieproviders en andere organisaties aan wie wij enige ‘support services’ uitbesteden. 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie (EER) gebeurt slechts indien 1) die landen conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield, 2) de doorgifte noodzakelijk is, 3) een van de in deze overeenkomst genoemde verwerkingsgronden daarvoor de mogelijkheid biedt en 4) de doorgifte ook voor het overige overeenkomstige toepasselijke wet- en regelgeving geschied. 

 1. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Weddingplanner Houvast heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, inbreuk, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, inzage, aanpassing etc.

De getroffen maatregelen betreffen onder andere:

 • alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en iedereen die in aanraking komt met persoonsgegevens is gebonden aan een (contractuele) geheimhoudingsplicht; 
 • alle informatie en persoonsgegevens staan op beveiligde servers;
 • Weddingplanner Houvast zorgt ervoor dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn;
 • Weddingplanner Houvast sluit buiten werktijden haar werkruimten af;
 • er worden regelmatig back-ups gemaakt van alle door Weddingplanner Houvast gebruikte systemen;

Voor meer informatie en opmerkingen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, alsmede in het geval er aanwijzingen zijn van misbruik of gebrekkige beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen (zie artikel 12.).

 1. Uw rechten

U hebt het recht Weddingplanner Houvast te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens die verwerkt worden en/of deze te verbeteren, aan te vullen, anderszins te wijzigen, te verwijderen en/of af te schermen. Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze toestemming te allen tijde weer in te trekken (het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht). Daarnaast bent u gerechtigd een gegevensexport te vragen van uw persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen bij een relevante privacytoezichthouder (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).

Voor de uitoefening van voormelde en/of andere rechten en corresponderende verzoeken kunt u contact met ons opnemen (zie artikel 12.). U dient bij uw verzoek voldoende gegevens te verstrekken op basis waarvan wij uw identiteit kunnen controleren (als u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt, verwijdert u dan de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan een paspoort) en uw Burgerservicenummer (BSN)). We verzoeken u vriendelijk uw verzoek tot uitoefening van een of meer van de voormelde rechten te motiveren. 

Uw verzoek tot uitoefening van een of meer van de voormelde rechten kunnen wij in sommige gevallen weigeren of niet inwilligen. Hiervan zal u alsdan op de hoogte worden gesteld. Aanleiding hiervoor kunnen onder andere een op Weddingplanner Houvast rustende wettelijke verplichtingen of de buitensporige of onredelijke aard van een of meerdere verzoeken zijn. 

In het geval van buitengewoon complexe verzoeken, of een buitensporige hoeveelheid verzoeken, kan in plaats van een weigering van het verzoek ook een passende administratieve kostenvergoeding voor de uitvoering van het verzoek worden doorberekend aan de verzoeker. Hiervan zal u van tevoren op de hoogte worden gesteld.

Wij reageren altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. 

 1. Wijziging in deze privacyverklaring

Weddingplanner Houvast behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen of te updaten. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. Indien er substantiële inhoudelijke wijzigingen van deze privacyverklaring plaatsvinden, zal hiervan een duidelijke melding op de website worden geplaatst. 

 1. Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor andersoortige klachten verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. 

 1. Vragen

Voor al uw vragen en/of opmerkingen en/of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u zich richten tot Ina Poppen-Ensing, eigenaar Weddingplanner Houvast, 06-54315447, info@weddingplannerhouvast.nl. Postadres: Trechterbeker 1, 9531 PB Borger

Borger, 14 juni 2021

Neem contact met ons op!

"Laat ons je droombruiloft tot leven brengen! Neem vandaag nog contact op om je speciale dag stressvrij en onvergetelijk te maken."

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het wordt een perfecte dag

Laten we het gaan plannen!

Contact opnemen met Weddingplanner Houvast is geheel vrijblijvend,
wij kijken uit naar de kennismaking!